Om oss/About us

Om oss

Stormvarning är en ideell organisation som sedan 2014 har lyft klimatfrågan och hållbarhetsutmaningar på nya sätt. I form av samtal, konserter, tematiska arrangemang, intervjuer eller festligheter har Stormvarning utmanat vad hållbarhetsarbete kan vara.

Stormvarning har samarbetat med partners såsom Moderna museet, Stockholms Kulturhus, SPP, Berghs school of communication, KTH, Blixten & co,  Stockholms internationella Filmfestival med flera.

Med forskning, kultur och kreativa uttryck lyckas Stormvarning att beröra och lyfta in känslor, och inte bara förnuft, i klimatsamtalet.

Stormvarning drivs av möjligheterna och att skapa den kraft av samhörighet, nödvändighet och optimism som kan pusha fram de förändringar som måste till.

About us

Stormvarning is a non-profit organization that raises the issue of climate change in new ways to a broader public. Whether through moderated talks, pop concerts, interviews or night clubs, Stormvarning challenges preconceived notions of how we talk about sustainability.

In this work, we partner with Moderna Museet, Kulturhuset/Parkteatern in Stockholm, Berghs School of Communication, KTH Royal Institute of Technology, Blixten och Co, SPP, Stockholm international Film festival, and many others.

By combining recent sustainability science with music, arts and other creative forces, we engage by bringing both sense and sensibility into the climate change conversation.

Stormvarning is driven by a strong belief in the opportunities that a sustainable future can bring. Our mission is to help create a force of togetherness, urgency and hope that is needed to push our society towards a sustainable future.

Varför nu?

2015 var ett historiskt år, då det internationella samfundet lyckades spika två viktiga överenskommelser:

Först 17 globala hållbarhetsmål i september och sedan ett nytt klimatavtal i december i Paris där länderna antog målet om att hålla den globala medeltemperaturökingen under 2 grader, och till och med sikta på 1,5 grader.

En rad faktorer ligger bakom framgången i Paris, men det handlade inte minst om ett starkt engagemang från näringsliv, organisationer, akademi och miljoner människor runt om i världen. – Det gav ett stöd till våra politiker att våga fatta rätt beslut. 

Det finns nu en stark tro på möjligheten att uppnå det resurseffektiva och klimatsmarta samhället och samtidigt säkra positiv utveckling och välfärd. 

Vi är inte i mål, men tempot har höjts och det finns anledning till optimism. 

Nu handlar det om att översätta målen till konkreta åtgärder, från global ända ner till lokal nivå. 

 

Johan Kuylenstierna

Executive Director for SEI & medlem i
Stormvarnings Advisory Committee.

 

Klimatfrågan tillhör oss (alla)!

Världens utsläpp av koldioxid fortsätter att öka. Det står klart att detta kommer att orsaka fortsatt uppvärmning och allvarliga klimatförändringar över hela jorden – på land och i haven. Redan med dagens utsläppsnivåer syns omfattande förändringar i klimatet. Att bromsa ökningen, stabilisera nivåerna och se till att utsläppstakten kulminerar och vänder nedåt kan begränsa klimateffekterna. Vi kan vända trenden. Vi vet inte alla detaljer om hur lösningarna kommer att se ut men vi vet tillräckligt för att börja. Vi kommer att vara tvungna att pröva oss fram och göra misstag – men det kommer att lära oss hur vi ska gå vidare. Vi måste inse att klimatfrågan tillhör oss alla och vi därför måste börja prata om det- på riktigt.

 

”I believe that if you show people the problems and you show them the solutions they will be moved to act”.

Bill Gates

Stormvarning statement

Kultur är ett sätt att förstå världen, men kanske ännu viktigare, ett sätt att förändra den. I en tid där klimatförändringarna är ett faktum, och där forskningsvärlden skriker efter gemensamma klimatavtal och samhällsförändringar krävs att både hjärna och hjärta kopplas på. Vi tror inte att man får gåshud av en forskningsrapport men vi tror att genom kultur kan forskningsresultat bli till verkliga berättelser av kött och blod. Stormvarning är en organisation som utmanar alla medborgare att våga se, välja och arbeta för en ny hållbar framtid.

  • Stormvarning skapar plattformar där forskning och kultur kan mötas på nya sätt inför en ny publik. Vi är övertygade om att forskningen och kulturen behöver varandra. Kulturen behöver forskarnas kunskap och forskarna behöver kulturens förmåga att skapa berättelser och beröra människor.
  • Stormvarning utgår ifrån FN:s klimatpanel IPCC:s slutsatser kring människans påverkan på klimatet.
  • Stormvarning samarbetar med organisationer och personer som inte förnekar den utveckling som IPCC förutspår samt har en konstruktivt och vetenskapligt förankrat anslag.
  • Stormvarnings mål är att artister, musiker och konstnärer tillsammans med forskare och sakkunniga ska lyfta allmänhetens kunskap och engagemang för klimatfrågan och hållbarhetsbegreppet.
  • Stormvarning tror på kraften i fysiska möten och att det är när människor samlas som vi tillsammans kan våga tänka nya tankar och skapa en mer hållbar framtid.
  • Stormvarning är en partipolitiskt obunden ideell organisation som jobbar långsiktigt.
  • Stormvarning vill vara en av de krafter som lyfter engagemanget för klimatfrågan hos en bred allmänhet, och därigenom skapa en opinion som ger mandat och mod till beslutsfattare inom 
politiken och näringslivet att ta ambitiösa klimatbeslut. 
Den förändring som Stormvarning anser behövs utrycktes av Christian Azar i DN Kultur, sommaren 2013. Här ett axplock från den artikeln:

Klimatfrågan är liksom alla stora miljöproblem ett kollektivt problem, och kollektiva problem löses bäst genom gemensamma åtgärder.

Vi behöver medborgare som förstår vidden av att vi lever på en begränsad planet i ett kallt och ogästvänligt universum. Vi behöver medborgare som röstar FÖR – inte emot – en aktiv klimatpolitik. Vi behöver styra teknikutvecklingen i rätt riktning och en samhällsdebatt som inbjuder oss till att fundera över vad i livet som verkligen är eftersträvansvärt.

Det är medborgarna som tillsammans sätter press på politiken som kan göra skillnad – inte konsumenten i sin ensamhet.
Problemet är inte att vi inte vet hur vi ska lösa problemet – utan att vi inte tycks vilja – åtminstone inte tillräckligt mycket.

Vi vet inte alla detaljer om hur lösningarna kommer att se ut men vi vet tillräckligt för att börja. Vi kommer att vara tvungna att pröva oss fram och göra misstag – men det kommer att lära oss hur vi ska gå vidare.

Stormvarnings värdegrund

Stormvarnings värdegrund slår vakt om FN:s klimatpanels IPCC forskningsresultat som en viktig källa till kunskap och vägledning i klimatfrågan samt att kulturlivet har en viktig roll för samtal och samhällsförändring.
Stormvarnings värdegrund står också för att kampen för hållbara samhällen i grunden handlar om respekt för alla människors lika värde, jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

För att vår verksamhet ska vara framgångsrik förutsätts att alla medarbetare och samverkansparter uppträder enligt värdegrunden.

Stormvarning Sverige vill representera ett klimatmedvetet, kunskapsrikt och kulturflorerande Sverige. Som medarbetare, supporter eller samarbetspart till Stormvarning är det inte nödvändigt att kunna stå till svars för klimatforskningens metoder och resultat. Som hjälp i sådana situationer har Stormvarning formulerat en tydlig och gemensam värdegrund som medarbetare eller samverkansparter förväntas kunna stå för och luta sig mot.
Värdegrunden förtydligas även i våra fyra värdeord: öppet och inkluderande, partipolitiskt obundet, kunskapsbaserat, kulturellt mångfacetterat.

Möt Stormvarning grundare

Det började vid frukostbordet i New York…

En av oss jobbade i en forskningsvärld som för varje år visar allt tydligare hur klimatet håller på att förändras på ett sätt som kommer att göra det tuffare för oss och våra barn att bo och leva här på jorden. Den andra jobbade i en värld full med varumärken där ny teknik ständigt skapar nya möjligheter att lyfta fram och förmedla budskap och känslor.

Sittandes vid köksbordet växte frustrationen över att trots (eller p.g.a.) alla kommunikationsmöjligheter verkade det som att just samtalet om klimatförändringarna kommit att drunkna. Vi började fundera kring om det inte vore roligt och viktigt att förena de två världarna som vi själva i viss mån representerade. Kanske kunde vi skapa ett nytt sammanhang där relevanta diskussioner om klimatet får lyftas.

Tillbaka i Sverige står vi här, med Stormvarning.

Vår tanke med Stormvarning är att få den forskningsvärld som kan och vet så otroligt mycket om klimatet att få höras utanför seminariesalar och vetenskapliga konferenser. Och med övertygelsen om att musik och artister är oslagbara förstärkare av känslor och budskap. För att skapa ett positivt engagemang som visar på att vi har alla möjligheter att ge den där ”lika bra” världen till våra barn som vi fick av våra föräldrar – om vi bara börjar och gör det tillsammans.

Vi hoppas att du vill vara med oss och föra dialogen, kunskapen och idéerna vidare!

Rebecka Segerström

Rebecka Engström, Initiativtagare och ordförande för Stormvarning Sverige

Tobias Engström

Tobias Engström, Initiativtagare, Stormvarning Sverige

Organisation

Verksamhetsledare: Sophia Ersson
Webb och formgivning: Max Adolfsson
Grafisk form och film: Klevgränd Produktion

×

 

Advisory Committee

Johan Kuylenstierna – Avgående Chef för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Stockholms universitet. Johan utsågs av tidningen Miljöaktuellt till Sveriges miljömäktigaste person 2014.

Lisen Schultz – Forskare vid Stockholm Resilience Center där hon undersöker hur olika aktörer kan bidra till hållbarhet i olika ekosystem, samspelet mellan människor och naturen och hur det fungerar. Lisen driver även Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv.

Tomas Andersson Wij – Folkkär svensk sångare och låtskrivare, men även verksam som journalist.

Helene Limén – Forskningssekreterare inom naturvetenskap och hållbarhet på Sveriges Riksdag. Tidigare projektledare för den disciplin-överskridande plattformen KTH Sustainability.

×

Styrelse

Rebecka Engström – Energiforskare på KTH, som fokuserar på hur våra olika naturresurser samspelar, påverkar och påverkas av klimatet. Grundare av Stormvarning.

Linda Helsing  – Konsult inom Supply chain, utbildad civilingenjör och tror på hållbar förändring inom såväl samhälle som företag.

Richard Hellberg – Konsult inom risk- och krishantering. Brinner för att skapa opinion för klimatomställning så att politikerna vågar fatta de avgörande besluten.

Ann Lidén – Statstjänsteman och fritidskulturarbetare som gillar kunskapsspridning och klimatupplysning.

Johan Alex –Projektledare inom IT med intresse för ledarskap, musik och hållbarhet.

Erika Ryttare- Kreativ socionom som arbetar kommunalt med familjerätt samt driver det egna företaget SkapaKraft. Älskar när en viktig fråga som klimatet görs tillgänglig för alla.

×

Våra vänner och samarbetspartners som hitintills engagerat sig tillsammans med oss: